Rally - Agility - Hvalpe - Lydighed - Familiehunde

Vedtægter

Vedtægter for DcH Brønderslev

§ 1
Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening Brønderslev lokalforening. Dens hjemsted er Brønderslev. Foreningen er medlem af Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 2
Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. For at nå disse mål skal foreningen:

 1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
 2. At arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
 3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesse. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
 4. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
 5. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
 6. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
 7. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.
Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. For medlemmer, der tillige er medlem i en anden lokalforening., betales der kun for et medlemskab til landsforeningen. Betalingen påhviler den lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først. Hvis medlemsskabet i denne lokalforening ophører, bortfalder medlemsskabet i de øvrige lokalforeninger også.
Medlemmer der overføres fra en anden lokalforening i DcH og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

§ 4
Kontingent for medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling eller ved en ekstraordinær generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
Kontingent består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.
Medlemmer der ikke inden 15.01 har betalt kontingent, slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.
Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.
Udnævnelse til æresmedlem kan gives til en person, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for DcH Brønderslev. Æresmedlemmet er livsvarigt kontingentfrit medlem af DcH Brønderslev og har et medlems rettigheder i øvrigt. Bestyrelsen indstiller medlemmet, som godkendes af generalforsamlingen.

§ 5
Generalforsamlingen afholdes hvert år sidste mandag i januar måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, dog undtaget sådanne, der er henlagt til landsforeningen DcH`s afgørelse.
Generalforsamlingen behandler følgende sager:

 1. Valg af dirigent. (Dirigenten nedsætter stemmeudvalg efter behov)
 2. Beretning ved foreningens formand
 3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. (Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)
 6. Valg af formand (lige år)
 7. Valg af kasserer (ulige år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (ulige år 1, lige år 2)
 9. Valg 1: 1 Suppleant for kasserer
  Valg 2: 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer.
 11. Valg af 1 revisorsuppleant.
 12. Valg af kantinebestyrer årligt.
 13. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag fra bestyrelsen og/eller forslag ,der er kendt før indkaldelsen til generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen under §5 punkt 4.

§ 6
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
Vedtægterne skal sendes til kredsformanden for kreds 1 i DcH, senest 4 uger efter generalforsamlingen, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH’s sekretariat.

§ 7
Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8
Generalforsamlingen afholdes senest d. 31. januar.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 3 ugers varsel, på foreningens hjemmeside, samt
ved opslag i klubhuset. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling
afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter
skriftlig begæring herom, og samtidig, til formanden, indsender en skriftlig redegørelse over de sager,
der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter at begæringen derom er
modtaget. Indkaldelsen sker med mindst 8 dages varsel, på foreningens hjemmeside, samt ved opslag
i klubhuset. Indkaldelsen indeholder dagsorden med punkterne der ønskes behandlet.

§ 9
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 2 år ad
gangen (lige år) og kassereren vælges for 2 år ad gangen (ulige år) af den ordinære
generalforsamling. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen og afgår med 2 i lige år og 1 i
ulige år, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1
suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilliges fri rejse, og evt. diæter til
repræsentation i hundesagens interesse.
§ 9.1
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Låneoptagelse, køb og salg af fast ejendom samt
pantsætning kan kun ske efter vedtagelse på generalforsamlingen. Foreningen hæfter alene ved sin
formue og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i
foreningen.

§ 10
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden generalforsamling og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol. Kassereren skal som en del af sit virke føre og vedligeholde et medlemskartotek over lokalforeningernes medlemmer via Landsforeningens fælles online medlemskartotek.

§ 11
Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger. Tilskuere skal rette sig efter ledelsens anmodninger. Konkurrencer og opvisninger afholdes når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse foretages af bestyrelsen. Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§ 12
Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 13
Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder idrætssamvirke Brønderslev i tilfælde af opløsning.
Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.
Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.
Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.
Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamlingen er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret. I forretningsudvalget tiltræder en repræsentant for Idrætssamvirke Brønderslev. Såfremt det på 2. generalforsamling besluttes at opløse foreningen, indsættes foreningens midler på en spærret konto i et lokalt pengeinstitut i 5 år, under administration af Idrætssamvirket i Brønderslev, til fordel for en ny hundeførerforening under Danmarks civile Hundeførerforening i Brønderslev kommune. Skulle en sådan ikke, inden for dette åremål, blive oprettet, overgår midlerne til en fond til fordel for sporten i Brønderslev kommune.
I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).
Rev.9. oktober 2017